ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม

jQuery UI Datepicker - Default functionality

แสดงรายงานการจองห้องเรียน / ห้องประชุม ล่วงหน้า

ลำดับ

วันที่

เรื่อง

ห้องเรียน/ห้องประชุม

เวลา

ผู้จอง

1 23 มกราคม 2561 conferenceANC (2404) ห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 4 13.00 - 16.00 กมลรส มารัตน์
2 23 มกราคม 2561 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ขอใช้สถานที่ในการจัดประชุม (3333) ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก 08.00 - 16.00 พัชมณ ศรีพงษ์
3 23 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการงานความเสี่ยง (1103) ห้องประชุม อาคารเรียนชั้น 1 13.00 - 16.00 รวิสรา คุ้มทุกข์
4 23 มกราคม 2561 Post conference ANC (3403) ห้องเรียน ชั้น 4 อาคาร 11 ชั้น 13.00 - 16.00 วรรณิภา สมพร
5 23 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ (1102) ห้องรับรอง อาคารเรียนชั้น 1 13.00 - 16.00 Admin
6 24 มกราคม 2561 โครงการซ้อมและป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ (3333) ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก 08.00 - 16.00 พัชมณ ศรีพงษ์
7 24 มกราคม 2561 ประชุมฝ่ายวิชาการ (1102) ห้องรับรอง อาคารเรียนชั้น 1 12.00 - 16.00 บุปผา ใจมั่น
8 24 มกราคม 2561 Post conference ANC (3403) ห้องเรียน ชั้น 4 อาคาร 11 ชั้น 13.00 - 16.00 วรรณิภา สมพร
9 24 มกราคม 2561 การเรียยการสอน (2306) ห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 3 16.00 - 18.00 อภิชญา ฝูงใหญ่
10 25 มกราคม 2561 โครงการRDU (1102) ห้องรับรอง อาคารเรียนชั้น 1 08.00 - 16.00 อรนิตย์ จันทะเสน
11 25 มกราคม 2561 โครงการRDU (1103) ห้องประชุม อาคารเรียนชั้น 1 08.00 - 16.00 อรนิตย์ จันทะเสน
12 25 มกราคม 2561 Post conference ANC (3403) ห้องเรียน ชั้น 4 อาคาร 11 ชั้น 13.00 - 16.00 วรรณิภา สมพร
13 26 มกราคม 2561 โครงการRDU (1103) ห้องประชุม อาคารเรียนชั้น 1 08.00 - 16.00 อรนิตย์ จันทะเสน
14 26 มกราคม 2561 โครงการRDU (1102) ห้องรับรอง อาคารเรียนชั้น 1 08.00 - 16.00 อรนิตย์ จันทะเสน
15 26 มกราคม 2561 Conference อ.เรืองฤทธิ์ (3403) ห้องเรียน ชั้น 4 อาคาร 11 ชั้น 08.00 - 16.00 กัญญารัตน์ บุญสิงห์ศร
16 26 มกราคม 2561 Conference อ.พรรณวดี (3603) ห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 6 อาคาร 11 ชั้น 08.00 - 16.00 วรรณิภา สมพร
17 27 มกราคม 2561 งานปกครองและสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา : โครงการประชุมการเสริมสร้างพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (3333) ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก 08.00 - 16.00 เรืองฤทธิ์ โทรพันธ์
18 29 มกราคม 2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม ชีวิตพอเพียง กิจกรรมที่ 1 (1103) ห้องประชุม อาคารเรียนชั้น 1 08.00 - 17.00 รวิสรา คุ้มทุกข์
19 31 มกราคม 2561 การเรียนการสอน (2306) ห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 3 16.00 - 18.00 อภิชญา ฝูงใหญ่
20 01 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (3602) ห้องเรียน ชั้น 6 อาคาร 11 ชั้น 08.00 - 16.00 อมราวดี เชิดชัยภูมิ
21 02 กุมภาพันธ์ 2561 ปฐมนิเทศรายวิชาcom1 (3602) ห้องเรียน ชั้น 6 อาคาร 11 ชั้น 08.00 - 16.00 สมรัก ครองยุทธ
22 02 กุมภาพันธ์ 2561 Conference อ.เรืองฤทธิ์ (3403) ห้องเรียน ชั้น 4 อาคาร 11 ชั้น 08.00 - 16.00 กัญญารัตน์ บุญสิงห์ศร
23 02 กุมภาพันธ์ 2561 conference ward ICUN3 (2404) ห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 4 08.00 - 16.00 อมราวดี เชิดชัยภูมิ
24 04 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเถาว์อาสา เอื้ออาทรผู้ป่วยเรื้อรังรอบรั้ววิทยาลัย (3333) ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก 08.00 - 16.00 ทัตภณ พละไชย