การใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม วันนี้ 27 มีนาคม 2560

ห้องเรียน/ห้องประชุม เรื่อง เวลา ผู้จอง สถานะ
(1103) ห้องประชุม อาคารเรียนชั้น 1
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มวิชาการ
08.00 ถึง 16.00
วิจิตรา จิตรักษ์
อาจารย์
(3602) ห้องเรียน ชั้น 6 อาคาร 11 ชั้น
post conference ANC
13.00 ถึง 16.00
บุณยนุช แท่งทอง
นักศึกษา
(3604) ห้องเรียน ชั้น 6 อาคาร 11 ชั้น
นำเสนอjournal จิตเวช
13.00 ถึง 16.00
รุจิรางค์ จำปาเรือง
นักศึกษา