ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม

jQuery UI Datepicker - Default functionality

แสดงรายงานการจองห้องเรียน / ห้องประชุม วันที่ 23 มกราคม 2561

ลำดับ

เรื่อง

ห้องเรียน/ห้องประชุม

เวลา

ผู้จอง

1 conferenceANC (2404) ห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 4 13.00 - 16.00 กมลรส มารัตน์
2 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ขอใช้สถานที่ในการจัดประชุม (3333) ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก 08.00 - 16.00 พัชมณ ศรีพงษ์
3 ประชุมคณะกรรมการงานความเสี่ยง (1103) ห้องประชุม อาคารเรียนชั้น 1 13.00 - 16.00 รวิสรา คุ้มทุกข์
4 Post conference ANC (3403) ห้องเรียน ชั้น 4 อาคาร 11 ชั้น 13.00 - 16.00 วรรณิภา สมพร
5 ประชุมคณะกรรมการเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ (1102) ห้องรับรอง อาคารเรียนชั้น 1 13.00 - 16.00 Admin