การใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม วันนี้ 29 เมษายน 2560

ห้องเรียน/ห้องประชุม เรื่อง เวลา ผู้จอง สถานะ
(3333) ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก
โครงการเตรียมนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาบและการผดุงครรภ์
13.00 ถึง 17.00
ไปรญา พ่อขันชาย
นักศึกษา
(3603) ห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 6 อาคาร 11 ชั้น
Conference อญ 5/นรีเวช
09.00 ถึง 16.00
โสรยา ประสานสุข
นักศึกษา